Rituele gebruiken

De wortels van de hekserij zijn erg oud en komen tot ons via verschillende tradities wereldwijd. Veel ging verloren met de komst van het totalitaire Christendom, waardoor de hekserij verketterd werd en als dusdanig slechts onder verdekte (vaak gekerstende) vorm kon voortbestaan. Dit betekent echter niet dat het mysterie van de paganistische religies verloren ging. De traditie werd doorgegeven van ouder op kind, waarbij door de eeuwen heen vanzelfsprekend bepaalde delen verloren gegaan of veranderd zijn, terwijl er nieuwe verrijkende invalshoeken bijkwamen. Deze overleveringen, deels esoterisch (via de familietraditie of geheime genootschappen), deels exoterisch ( door de folkloristische gebruiken) hebben in belangrijke mate bijgedragen tot de ontwikkeling van de moderne Craft.

Rituelen

De rituelen van heksen houden verband met het veranderen van de seizoenen, de maangetijden en persoonlijke behoeften. Er zijn vier grote zonnefestivals — de equinoxen en de zonnewenden — die stammen uit de Germaanse traditie en vier grote maanfestivals die hun oorsprong vinden in de Keltische traditie : Imbolc (spreek uit imolk of oimelk) op 1 Sprokkelmaand – Beltane op 1 Bloeimaand – Lughnassad of Lammas op 1 Oogstmaand – Samhain of Samhuin (spreek uit zou-in) op 1 Slachtmaand. Heksen houden gewoontegetrouw ook rituelen bij volle maan, die esbats worden genoemd. Liefst van al worden deze rituelen in de open lucht gehouden. Bij een buitenvuur houden heksen, onder begeleiding van drums en gezangen, eenvoudige rituelen om de seizoenen en de gift van het leven te vieren. Wanneer de omstandigheden dit echter niet toelaten, worden de rituelen vaak bij iemand thuis gehouden. Sommige heksen hebben daartoe een aparte ruimte in huis ingericht als tempel. De rituelen worden gehouden in een gewijde cirkelvormige ruimte, temenos genaamd. Hierbinnen vinden de drie belangrijkste activiteiten plaats : het eren van de Goden, het verrichten van magisch werk en het vieren van de seizoenen. Tijdens de grote seizoensfeesten, de sabbats, worden de scheppings-, geboorte-, en stervensmythen uitgebeeld. Hoewel dit in essentie plechtige riten zijn, wordt binnen de hekserij steeds gestreefd naar een balans tussen ‘ernstig en vrolijk’. Bij het einde van de magische rituelen wordt de zegen van de God en Godin gevraagd en worden voedsel en drank onder de deelnemers verdeeld. Nu kan het feest beginnen, waarin dansen en zingen centraal staat. Net zoals onze voorouders geloven heksen dat ze deze feesten delen met de Goden/Godinnen. Daarom wordt immer een portie voedsel en/of drank als offergave achtergelaten. Bij het einde van de viering wordt de cirkel verbroken en wordt de temenos opnieuw een gewone ruimte.

Magie

Naast verering van de Goden, bedrijven heksen ook magie. Magisch werk geschiedt vooral tijdens de esbats, de maanfestivals. Heksen geloven immers dat onze psyche door de maan wordt beïnvloed en dat we tijdens de periode van volle maan meer open staan voor magische krachten. Er bestaan verschillende soorten van magie : zo zijn er bijvoorbeeld genezingsformules en formules die mensen helpen bij alledaagse problemen. Wat ook het uiteindelijke doel van de magische verrichtingen moge zijn, het gaat telkens gepaard met het kanaliseren van energie teneinde positieve resultaten te verkrijgen. Heksen zeggen dat elke magische handeling drievoudig op hen zal terugkeren. Ze hoeden er zich dus voor om magie op een negatieve manier te gebruiken. Magie kan men op verschillende manieren definiëren, maar een sluitende consensus bestaat er evenwel niet. Heksen verstaan meestal onder magie ‘het veranderen van processen louter en alleen door de wil’. In vele gevallen zijn magische processen dezelfde dan degene toegepast binnen de psychotherapie of bij hypnose.

Hekserij als spiritueel pad

Verschillende tradities binnen de hekserij maken gebruiken van initiatierituelen, die enerzijds tot doel hebben het spirituele in ons te doen ontwaken en anderzijds ons te verenigen met het goddelijke dat diep in ons vervat zit. De Craft kan worden beschouwd als een hulpmiddel bij de spirituele ontwikkeling van diegenen die haar pad volgen, door het beoefenen van meditatieve technieken en door invocaties, het uitnodigen van de godheid om zich te manifesteren tijdens de rituelen, mogelijkerwijze in de Hogepriester of Hogepriesteres. Door middel van invocaties kunnen we een diepe staat van bewustzijn verkrijgen waarin we het éénworden met het Goddelijke kunnen ervaren. Elke heks is een priester of priesteres en wordt aangemoedigd de intuïtieve wijsheid en de vaardigheden te ontwikkelen die vereist zijn om de universele krachten te kanaliseren en de essentie ervan te begrijpen. Dit type van magie wordt dikwijls aangeduid met de term ‘High Magic’ en kan beschouwd worden als de Yoga van het Westen.

Magische instrumenten

Magische voorwerpen worden bij het uitvoeren van rituelen gebruikt om een bepaalde atmosfeer te creëren, vereist voor het wijden van de cirkel of het gebruik van magie. De instrumenten die deel uitmaken van de set van symbolen die binnen de groep gebruikt worden, begeleiden de coven-leden bij het betreden van sacrale plaatsen. Belangrijke symbolen zijn de voorwerpen die op het altaar liggen : ze vertegenwoordigen de vier elementen — water, aarde, lucht en vuur. Zo symboliseert een pentakel vaak het element aarde, een speer de lucht, een kandelaar vuur en een schaal/graal het element water. Andere voorwerpen van belang zijn het rituele mes of athame, de bezem die de cirkel reinigt en een gevorkte staf die de Gehoornde God symboliseert.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *